Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

“BESZÉLJEN HELYETTED A BÖGRÉD” PROMÓCIÓS JÁTÉK

Promóciós játék részvételi és adatkezelési szabályzat

2024. június 1-től 2024. augusztus 31-ig

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE az Egyedit Neked Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 71..; Cg. 08-06-015185 , a továbbiakban: Szervező).

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: A játék magyarországi idő szerint 2024. június 1-én 00:00:01 órától – 2024. augusztus 31-én 23:59:59 óráig (éjfél) tart.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A játékban azok a természetes személyek vesznek részt, akik

a) a játék időtartama alatt legalább 1 alkalommal kommenteltek a nyereményjáték posztja alatt

b) a kommentben a bogreslany.hu oldalról kikeresett bögre linkjét osztják meg kommentben

A játékban való részvétel abban az esetben valósul meg, ha a résztvevő mindkét feltételt teljesítette. A résztvevő a feltételek teljesítésével jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot is elfogadja.

A NYEREMÉNYEK:

A Szervező a játék időtartama alatt minden pénteken kisorsol egy ajándékbögrét, így összesen 13 db bögre kerül kisorsolásra, melynek mintáját a nyertes választhatja ki abogreslany.hu webshop kínálatából.

Csak már meglévő termékek kiválasztására van lehetőség, a nyeremény egyedi bögre elkészítésére nem érvényes.

A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható át.

SORSOLÁSOK ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA:

A játék időtartama magyarországi idő szerint: 2024. június 1. 00:00:01 órától 2024. augusztus 31. 23:59:59 óráig tart.

A Szervező a játék időtartama alatt minden pénteki napon, így összesen 13 külön időpontban sorsolja ki a nyereményt a résztvevők között.

A sorsolások időpontjai:

2024. június 7. 12:00 óra

2024. június 14. 12:00 óra

2024. június 21. 12:00 óra

2024. június 28. 12:00 óra

2024. július 5. 12:00 óra

2024. július 12. 12:00 óra

2024. július 19. 12:00 óra

2024. július 26. 12:00 óra

2024. augusztus 2. 12:00 óra

2024. augusztus 9. 12:00 óra

2024. augusztus 16. 12:00 óra

2024. augusztus 23. 12:00 óra

2024. augusztus 30. 12:00 óra

A sorsolás típusa: gépi sorsolás

A sorsolás helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Eötvös Lóránd utca 19. . A sorsolás nyilvános.

A sorsolások napjáig a játék posztja alá feltöltött kommentek vesznek részt a sorsoláson. A feltöltött kommentek valamennyi, a beérkezés napját követően megrendezésre kerülő sorsolásban részt vesznek.

A sorsolás menete: A játék időtartama alatt, a sikeres kommenteket tartalmazó adatbázisból, a sorsolás napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével kerülnek kisorsolásra a nyertesek.

Szervező kommentben értesíti a nyertest. A Nyereményt a Szervező az értesítés visszaigazolását követő 2 héten belül eljuttatja a nyertes által megadott címre. Az ajándékot Szervező postai úton kézbesíti a nyertes részére.

EGYÉB FELTÉTELEK:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a személyt, aki a jelen játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a játék során szolgáltatott adatok hibás vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes vásárló adatai időközbeni megváltozása a nyeremények átadását lehetetlenné teszi, illetve, ha a Szervező által meghatározott időpontban a nyertes nem veszi át a nyereményt a nyertes érdekkörébe tartozó okból.

A nyeremények tulajdonjoga, illetve a költségviselés és a kárveszély a nyeremények átadásával száll át a nyertesekre. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények minőségéért vagy részleteiért, minden ilyen jellegű igényért való esetleges felelősségét kizárja. A Szervező kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a nyereményeket a nyertesnek átadja a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

A játékkal kapcsolatosan felmerülő, a Szervezőt terhelő esetleges adókat és díjakat, valamint a nyeremények adott címre történő eljuttatásának díját a Szervező viseli. A játék keretében megnyerhető nyeremények után az esetlegesen felmerülő további költségeket (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertes viseli.

ADATKEZELÉS:

Azáltal, hogy a résztvevő kommentel a játékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét (vezetéknév, keresztnév), nyertes esetén e-mail címét, lakcímét és telefonszámát a Szervező mint adatkezelő, és megbízottjai mint adatfeldolgozók a játék lebonyolítása céljából a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet - EU 679/2016) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.

Ezen túlmenően, a résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza, róla és a nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvétel készülhessen, és az ily módon létrehozott kép- és/vagy hangfelvételeket, illetve azok egyes részleteit, elemeit Szervező bármely módon rögzített, akár vágott, akár vágatlan formában bármiféle – különösen időbeli, technikai és területi korlátozástól mentesen, ellenszolgáltatás nélkül bármely technikai eljárással, bármely módon nyilvánosságra hozhatja, felhasználhatja, illetve hasznosíthatja. A résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervező általi felhasználás személyét érintő promóciós jellegére és reklámértékére tekintettel, az elkészült felvételekkel és a közölt adatokkal kapcsolatban sem most, sem később semmiféle ellenszolgáltatás iránti igénnyel nem léphet fel.

A kommenteléssel a résztvevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data ProtectionRegulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelenrövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: Egyedit Neked Bt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 71.,Cg. 08-06-015185)

Adatkezelő képviselője: Radits-Mervó Klaudia, ügyvezető, Egyedit Neked Bt., Elektronikus elérhetőség: info@abogreslany.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes, adatszolgáltatás hiányában azonban az érintett nem tud a játékban részt venni.

Az adatkezelés célja: Promóciós játék lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cím

Az adatkezelés időtartama: a kommentben feltöltött adatokat a játék lebonyolításáig (utolsó nyeremény kisorsolását követő 14 nap). A nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.

A kezelt adatok címzettjei: A sorsolási jegyzőkönyvek elektronikusan elmentésre kerülnek, továbbá az Adatkezelő a nyerteseket kommentben értesíti és utána e-mailben egyeztet a nyeremény eljuttatásáról a byerteshze. Ezek során a Szervező szerver szolgáltató és elektronikus levelezési rendszer szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe, mindkettő szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtó az Egyedit Neked Bt. által szerződtetett Microsoft Corporation, amely Office 365 felhő alapú szerver szolgáltatást, illetve elektronikus levelezési rendszer szolgáltatást nyújt a Szervező részére.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt, és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. Ilyen kérését az info@abogreslany.hu email címen jelezheti.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu); honlap:www.naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy a Szervező székhelye, vagy az Ön (résztvevő) lakóhelye szerint bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

ADATBIZTONSÁG:

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen

Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@abogreslany.hu  e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk abogreslany.hu weboldalon elérhető.

PANASZOK :

A játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, az info@abogreslany.hu címen keresztül, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét, valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton vagy e-mail formájában).

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A jelen játék promóciós játéknak minősül. A jelen játékban átadott nyeremény az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül.

A résztvevő személyek a játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen Szabályzat alapján kizárásra került személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból kizárja, és az esetlegesen átadott nyereményt visszaköveteli.

A Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint bármely okból a játékot törölni és leállítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a játék vagy a sorsolásra kerülő ajándékok módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést a Szervező a abogreslany.hu weboldalon teszi közzé, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban résztvevők felelőssége, hogy a játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kifejezetten kizárja a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely, a játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntésével kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A részletes szabályzat a promóció ideje alatt abogreslany.hu weboldalon érhető el.

Jelen Szabályzat 2024. június 1. napján lép hatályba.